ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดเพลง (เพชรในเพลง)เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพทั้งการประพันธ์คำร้องและผู้ขับร้อง ผู้สนใจส่งผลงานได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

การประกวดเพลง(เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๕๘แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑.รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์เพลงดีเด่นในอดีตด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์และค่านิยมไทย ๒.รางวัลผู้ประพันธ์เพลง    ที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น เพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ๓.รางวัลผู้ประพันธ์เพลงส่งเสริมเอกลักษณ์และค่านิยมไทย        ๔.รางวัลผู้ขับร้องที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นเพลงไทยสากล ชาย-หญิง และเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง ผู้มีสิทธิส่งเพลงเข้าประกวด ได้แก่ ๑.ศิลปินเพลง หมายถึง นักร้อง นักแต่งเพลง ๒.หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง บริษัท   ค่ายเพลงหรือองค์กรที่เป็นต้นสังกัดของศิลปิน ๓.องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ฯลฯ ๔.บุคคลทั่วไป โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๓ ปี ให้งดส่งผลงาน  ๒ ปี นับแต่ปีที่ได้รับรางวัลปีสุดท้าย คุณสมบัติของเพลงที่ส่งเข้าประกวด ทั้งเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ต้องเป็นเพลงที่ประพันธ์คำร้องขึ้นใหม่ และเผยแพร่สู่สาธารณชนระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ –เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ การส่งผลงานเพลงเข้าประกวด ค่ายเพลง สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ ๓ เพลง ศิลปินเพลงและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ ๓ เพลง ประเภทการประพันธ์คำร้อง ส่งผลงานเพลง  (เนื้อเพลง) ชื่อผู้แต่งคำร้อง พร้อมซีดีผลงานเพลง  จำนวน ๒ ชุด ประเภทผู้ขับร้อง ส่งผลงานเพลง (เนื้อเพลง) ชื่อนักร้อง พร้อมซีดีผลงานเพลง จำนวน ๒ ชุด สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยระบุชื่อผู้ส่ง ที่อยู่    และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือส่งผลงานได้ที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ๘๑ /๑ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐                      

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๒๑ ต่อ ๕๒๒ หรือ ๕๐๗ และ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๕๓ หรือทางเฟสบุ๊ก เพชรในเพลง กรมศิลปากร http://www.facebook.com/pechtnaipleng

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง  การประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘