ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การให้บริการ

การบริการ

1. นักท่องเที่ยวสามารถนำยานพาหนะเข้าชมเอง

2. บริการรถไฟฟ้าในการนำชม โดยเสียอัตราค่าบริการ 20 บาท/คน

 

ค่าเข้าชม

– อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีจำนวน 2 เขต)

   *  เขตในเมือง และเขตนอกเมือง (เขตอรัญญิก)  ดังนี้

·       คนไทย เข้าชม 1 เขต  อัตราค่าธรรมเนียม  20 บาท/คน

·       ต่างชาติ เข้าชม 1 เขต อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท/คน

·       คนไทย เข้าชม 2 เขต  อัตราค่าธรรมเนียม  30 บาท/คน

·       ต่างชาติ เข้าชม 2 เขต อัตราค่าธรรมเนียม 150 บาท/คน

·       ค่าพาหนะ 4 ล้อขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม  50 บาท/คัน

·       ค่าจักรยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม 20 บาท/คัน

·       ค่าจักรยานยนต์ 3 ล้อ อัตราค่าธรรมเนียม 30 บาท/คัน