ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

 

ชื่อ                         นายเมธาดล วิจักขณะ

ตำแหน่ง                รองอธิบดีกรมศิลปากร

สถานที่ทำงาน       กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐