ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

 

 

 

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

 

ชื่อ                         นายขจร  มุกมีค่า

ตำแหน่ง                รองอธิบดีกรมศิลปากร

สถานที่ทำงาน       กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ประวัติการศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา ๒๕๒๔

ประวัติการรับราชการ                              

๒๕๓๑ – ๒๕๓๙  นักโบราณคดี ๓ - ๕ กองโบราณคดี กรมศิลปากร   

๒๕๓๙ - ๒๕๔๕   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ อุบลราชธานี

๒๕๔๕ - ๒๕๕๘  หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดี สำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

๒๕๔๘ - ๒๕๕๓  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

๒๕๕๓                 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

๒๕๕๙                 รองอธิบดีกรมศิลปากร

ผลงาน

-  คณะทำงานจัดทำเอกสารทางวิชาการโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร ระหว่างปี ๒๕๓๑ –๒๕๓๔

- คณะทำงานสำรวจจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

- เอกสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเครือข่ายทั้ง นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนฯ อาสมัครท้องถิ่น (อส.มศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระสังฆาธิการฯ

- วิทยากรนำชมโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

- กรรมการตัดสินเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และเทียนพรรษาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเภทติดพิมพ์

- อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคปกติ และ กศ.บป.

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคปกติ ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

- ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

- ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)