ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

Video-Conference:สำนักหอจดหมายแห่งชาติ วันที่ 7 เมษายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.30น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมติดตั้งระบบการประชุมทางไกล (VideoConference) : ประชุมโครงสร้างบุคลากรสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมี นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ในการนี้นางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสรินยา ร่างสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมการติดตั้งระบบในครั้งนี้

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ