ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อบรม Sketch Up

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Sketch Up แก่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นับตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น 8

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ