ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อบรมระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นางวิรยาร์ ชำนาญพล หัวหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดการอบรม "ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม" แก่เจ้าหน้าที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น 8 ในการนี้บริษัทบุ๊คโดส จำกัด จัดส่งวิทยากรเพื่อให้ความรู้

พร้อมด้วยนางสาวสรินยา ร่างสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวตรีชฏา แสนศรีชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายณัฐภัทร สุขวิลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมอบรมในครั้งนี้

นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน

นายภูมิรัตน์ จบกลศึก : ภาพ