ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รุ่น2/2559

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ปี 2559 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น 8 ในการนี้นายต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รับหน้าที่เป็นวิทยากร

นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ถ่ายภาพ