ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ศทศ.รายงานการจัดทำข้อมูลดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00น. นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม รายงานการจัดทำข้อมูลดิจิทัลกรมศิลปากร แก่นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมศิลปากร ในการนี้นางวิรยาร์ ชำนาญพล ห้วหน้ากลุ่มสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม นางสาวสรินยา ร่างสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นางสาวพจนา ปานจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเข้ารายงานในครั้งนี้ด้วย

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ