ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ศทศ.ประชุมQRcode จ.อยุธยา

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30น. นางวัญญา ประคำทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกับนายประทีป เพ็งตะโก ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือการจัดทำข้อมูล QR Code แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ในการนี้นางวิรยาร์ ชำนาญพล หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม นายภูมิรัตน์ จบกลศึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายศิรปรัชญ์ ประเสริญยิ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ