ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ศทศ.ประชุมโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรม

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. นางวิรยาร์ ชำนาญพล หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกับสำนักสถาปัตยกรรมและผู้รับจ้างภาคเอกชน โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุม สำนักสถาปัตยกรรม ชั่น 24 ในการนี้ นายต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายประทีป สร้อยนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมด้วย

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน

ประทีป สร้อยนาค : ถ่ายภาพ