ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ศทศ.หารือการจัดทำE-book ร่วมกับกลุ่มจารีตและประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม หารือการจัดทำ E-book ร่วมกับกลุ่มจารีตและประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ในการนี้นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไปร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ