ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประชุมNationalSingleWindow

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้า ประเภทโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ผ่านระบบNational Single Window (NSW) ในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภูมิภาค โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร ในการนี้นางวิรยาร์ ชำนาญพล หัวหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุภาภรณ์ ติดใจดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวอริสรา มังวอ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป นางสาวพรฤดี จันทร์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมในครั้งนี้้ด้วย

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ