ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประชุมศทศ.ครั้งที่3/2559

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการนี้นางวิรยาร์ ชำนาญพล หัวหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุภาภร ติดใจดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวสรินยา ร่างสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นางสาวพจนา ปานจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวภัทร์ณรินทร์  รวิชนพรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายศิรปรัชญ์ ประเสริฐยิ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมในครั้งนี้

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ