ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

     ๑. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอการพัฒนา และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและประเทศ

     ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการบริการแก่ประชาชน

     ๓. เป็นศุนย์ข้อมูลกลางเชื่อมโยงเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กับหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     ๔. เผยแพร่ ให้บริการ และสนับสนุนข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม แก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

    ๕. กำหนดคุณภาพ มาตรฐานการจัดเก็บ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาคลังข้อมูลกลางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

    ๖. ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยปัญหาและฝึกอบรม เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดเก็บ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย