ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

ระเบียบ

การนำพระพุทธรูปออกนอกราชอาณาจักร
  • วันที่: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
การนำเข้าโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร
  • วันที่: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
  • วันที่: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556