ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

อธิบดีกรมศิลปากร
นายสหวัฒน์ แน่นหนา
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายเอนก สีหามาตย์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายจรูญ นราคร
สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน
นายเมธาดล วิจักขณะ
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
นายลักษมณ์ บุญเรือง