ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

การขอรับใบอนุญาตค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

 การขอรับใบอนุญาตค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

 

หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต

          ผู้ใดประสงค์จะทำการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ◦กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

          กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

          กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

          เมื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องซื้อสมุดจัดทำบัญชีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่งมีจำหน่ายที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราคาเล่มละ 350 บาท เพื่อนำไปจัดทำบัญชีแสดงรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ประสงค์จะทำการค้า โดยในบัญชีดังกล่าวจะต้องระบุแหล่งที่มาของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุด้วย

          ผู้ประสงค์ทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตตามแบบ ศก.1

          โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ประสงค์จะทำการค้า ต้องเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิได้ห้ามทำการค้า

          ใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุและ/หรือใบอนุญาตทำการค้าศิลปวัตถุ มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่ออายุต่ออธิบดีกรมศิลปากรก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีกรมศิลปากรจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

          เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้รับใบอนุญาตตั้งแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทำการค้า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมาย

 

หมายเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

          2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

          3. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

          4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

          กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504

          กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504

          กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504

 

ช่องทางการให้บริการ

 

1 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ที่อยู่: 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์: 0 2281 6766 , 0 2628 5028 พื้นที่บริการ : กรุงเทพมหานคร

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)

 

2พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ที่อยู่: 325/1ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0 3232 1513

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

3พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ที่อยู่: ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์: 0 3555 1021

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

4พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

ที่อยู่: ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์: 0 3553 5330

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

5พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

ที่อยู่: ถ.สรศักดิ์ ต.ท่าหิน อ. เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์: 0 3641 1458

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

6พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

ที่อยู่: อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์: 0 3721 1586

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

7พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

ที่อยู่: ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210

โทรศัพท์: 0 5569 7367

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

8พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

ที่อยู่: 120ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์: 0 5571 1570

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

9พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

ที่อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์: 0 5477 2777

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

10พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

ที่อยู่: 451หมู่ 2ถ.ชุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 0 5322 1308

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

11พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

ที่อยู่: 702หมู่ 3ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

โทรศัพท์: 0 5377 7102

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

12พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ที่อยู่: 193ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 0 4324 6170

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

13พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

ที่อยู่: 318ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 0 4525 1015

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

14พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

ที่อยู่: ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์: 0 4448 1269

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

15 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ที่อยู่: 108/1 หมู่ 2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์: 0 3524 1587

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)

 

16พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

ที่อยู่: ถ.จะนะ อ.เมือง จ.สงขลา 90000โทรศัพท์: 0 7431 1728

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

17พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

ที่อยู่: ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 0 7534 1075

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00น.)

 

18 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

ที่อยู่: 217/12หมู่ 3ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์: 0 7637 9895-7

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันพุธ -วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) (พักเที่ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 27 วันทำการ

1 การตรวจสอบเอกสาร

          ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต - เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร 20 นาที

2 การพิจารณา

          เจ้าหน้าที่นำเสนอผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสถานการค้าหรือสถานจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไปตรวจสอบ 2 วัน

3 การพิจารณา

          กรมศิลปากรส่งคณะกรรมการตรวจสถานการค้าหรือสถานจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไปตรวจสอบ เพื่อนำผลการตรวจมาประกอบการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 15 วัน

4 การพิจารณา

          เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตและเสนอผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมศิลปากร ลงนามในใบอนุญาต (ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลงนามในใบอนุญาต) 2 วัน

5 -ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืนประชาชน 7 วัน

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

1 . แบบคำขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ (แบบ ศก.1) (ฉบับจริง 1ฉบับ)

2.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ (สำเนา 2ชุด)

(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)

4.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของผู้รับใบอนุญาต ขนาด 5x6เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน (ฉบับจริง 2ชุด) (- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)

5.แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำการค้า (สำเนา 2ชุด) (- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

6.สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำเนา 2ชุด) (- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

7.บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (สำเนา 2ชุด) (- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)

8.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ของหุ้นส่วนผู้จัดการ (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ)

9สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ)

10.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของหุ้นส่วนผู้จัดการ ขนาด 5x6เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน (ฉบับจริง 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ)

11.หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)

12.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)

13สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)

14.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ ขนาด 5x6เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน (ฉบับจริง 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)

15.หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัดนั้น (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

16.บัญชีแสดงจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าว (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

17.บัญชีแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมีสัญชาติไทยและจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าว (สำเนา 2ชุด)

 (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

18.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัทจำกัดทุกคน (สำเนา 2ชุด)

 (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

19.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ของกรรมการของบริษัทจำกัดทุกคน (สำเนา 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

20.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำกัดนั้น ขนาด 5x6เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน (ฉบับจริง 2ชุด) (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทจำกัด)

 

ค่าธรรมเนียม

          1 ใบอนุญาตค้าโบราณวัตถุ

(ค่าธรรมเนียมต่อ 1 ฉบับ)  10,000.00 บาท

2 ใบอนุญาตค้าศิลปวัตถุ

(ค่าธรรมเนียมต่อ 1 ฉบับ)  2,000.00 บาท

 

ที่มา : www.info.go.th