ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

                                                                                   

สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ๔๕๑ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๒    โทรสาร  : ๐ ๕๓๔๐ ๙๐๗๒

 

ผู้อำนวยการ ต่อ ๑๑
   
หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ ๑๒
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ ๑๓
   
กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ต่อ ๑๖
   
หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี ต่อ ๑๗
   
กลุ่มโบราณคดีและห้องสมุด ต่อ ๑๘