ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

ขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

 

ขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
 
ขั้นตอนที่ ๑      ยื่นคำขอได้ที่สถานที่  ดังนี้
๑.๑   กรณีผู้ขอมีสถานที่ทำการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ให้ยื่น  ณ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กรมศิลปากร
๑.๒   กรณีที่ผู้ขอมีสถานที่ทำการค้าในเขตจังหวัดอื่นนอกจากข้อ ๑.๑ ให้ยื่น
                                 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น  หากในจังหวัดนั้นไม่มีพิพิธภัณฑ
                                 สถานแห่งชาติ  ให้ยื่น  ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแห่งจังหวัดนั้น
 
ขั้นตอนที่ ๒       กรอกแบบฟอร์ม  ศก.๑
๒.๑   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา            
๒.๒   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ      
                           ๒.๓   กรณีเป็นนิติบุคคล          
       
ขั้นตอนที่ ๓       แนบเอกสารและหลักฐาน
                        ๓.๑   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
(‏ก)     ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้
(‏ข)     สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(‏ค)      รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของผู้ขอรับใบอนุญาต ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จำนวน ๒ รูป
(‏ง)     แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำการค้า
(‏จ)     สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
                        ๓.๒   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก)    บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ข)   ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้  ของหุ้นส่วนผู้จัดการ
(ค)      สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(‏ง)     รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของหุ้นส่วนผู้จัดการ นาด ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จำนวน ๒ รูป
(จ)   แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำการค้า
(ฉ)   สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์  ใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
                       ๓.๓   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ก)  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ข)  บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้  ของหุ้นส่วนผู้จัดการ
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ
(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จำนวน ๒ รูป
(ฉ) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำการค้า
(ช) สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์  ใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
                     ๓.๔   กรณีเป็นบริษัทจำกัด
(ก)   หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท