ปรับขนาดอักษร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน" ณ วัดกลางเวียง เวียงท่ากาน บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕0