รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายอนันต์ ชูโชติ

 

มีหน้าที่
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คือ โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ทั้งประเพณีร่วมสมัยและสมัยใหม่ วัตถุทางชาติพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ และพัฒนาเป็นข้อมูลทางวิชาการ
 • สงวน รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามหลักการอนุรักษ์ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
 • วางระบบการบริหารจัดการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ ตามกระบวนการของศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานวิทยาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้และข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้า ด้วยการจัดนิทรรศการถาวร ชั่วคราวและเคลื่อนที่ รวมถึงบริการในระบบสารสนเทศ
 • วางแผนการบริหารจัดการ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งกำกับ ดูแลและสนับสนุน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • ควบคุม ดูแลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตามกฎหมาย ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและกฎหมายอื่น
 • บริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • ประสาน แลกเปลี่ยน ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กร สถาบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งในและต่างประเทศ
 
ประกอบด้วยหน่วยงาน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

 

ที่ตั้ง
 • สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • Homepage : www.thailandmuseum.com
 • E-Mail :museums@finearts.go.th
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น
 • ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300.
 • โทรศัพท์ : 02-282-3336
 • แฟกซ์ : 02-282-3336
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
 • ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700.
 • โทรศัพท์ : 02-424-0004
 • แฟกซ์ : 02-424-0004
 • Homepage : www.nationalmuseums.finearts.go.th
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
 • ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200.
 • โทรศัพท์ : 02-223-6162
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป
 • ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200.
 • โทรศัพท์ : 02-282-8525
 • แฟกซ์ : 02-282-0637
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ปทุมธานี
 • ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120.
 • โทรศัพท์ : 02-902-7569
 • แฟกซ์ : 02-902-7568
 • Homepage :
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200.
 • โทรศัพท์ : 02-224-1396
 • แฟกซ์ : 02-224-9911