ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

อธิบดีกรมศิลปากร
นายเอนก สีหามาตย์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายอนันต์ ชูโชติ
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายจรูญ นราคร
สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
นายสุพจน์ พรหมมาโนช
หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี
ไกรสิน อุ่นใจจินต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ณัฐพัชร์ แสนมหาทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
นายตระกูล หาญทองกูล