ปรับขนาดอักษร

ประกวดราคาจ้างขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน วัดช้างค้ำ(ร้าง) ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

File size 2.85 MB Download