ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอทุยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนงาน)

1.35 MB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอทุยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน)

Download>>>>> images/590/001-001.pdf