ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

เปิดงานโครงการอบรมจัดตั้ง อสมศ. ณ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุพจน์ พรหมมาโนชน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีในโครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ณ โรงแรมดิอิมเพลส น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "มรดกทางศิลปวัฒนธรรม : คุณค่า ความสำคัญและการ อนุรักษ์"