ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน และตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงพระธาตุจอมกิตติ พร้อมมอบนโยบายในการปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์รอบบริเวณ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ นายเมธาดล วิจักขณะ ที่ปรึกษากรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระธาตุภูเข้า ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จากนั้นเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงพระธาตุจอมกิตติ พร้อมมอบนโยบายในการปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์รอบบริเวณอีกด้วย