ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ตรวจสอบโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วย นายสุพจน์ พรหมมาโนช
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม
และเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗