ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วมงานโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา พุทธศักราช 2561 "ร่องไฮ : ศาสนสถาน 500 ปี ของเม้ืองพยาว:คุณค่าทางวัฒนธรรม จากอดีตสู่การวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาในอนาคต" ณ โบราณ สถานบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา