ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระดำเนินยังวัดป่าแดด

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพระดำเนินยังวัดป่าแดด ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าในการติดตั้งหลังคาคลุมวิหารและหอไตร ชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาพจิตกรรมฝาผนังภายในอาคาร โดยทรงถวายเงินที่ได้จากประชาชนที่ร่วมบริจาค เพื่อใช้เป็นงบประมาณสมทบ ตามที่กรมศิิลปากรได้จัดสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุนฯ ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ถวายการบรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการฯ