ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมงานเสวนา การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานกำแพงดิน เมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน "ประชุมเสวนา การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานกำแพงดิน เมืองเชียงใหม่" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๘ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเชิญผู้บริหาร ผู้นำท้องถิน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม โดยเชิญ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายเอนก สีหามาตย์ เป็นประธาน ในการจัดประชุมครั้งนี้