ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ติดตามควบคืบหน้างานขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวัดร่องไฮ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม 2561 นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามควบคืบหน้างานขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวัดร่องไฮ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา