ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

ผังองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบ

 

 
 

           สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล รักษา อนุรักษ์ และสืบค้นหาความรู้ทางมรดกศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในส่วนของโบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และอุทยานประวัติศาสตร์ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งการเผยแพร่ให้บริการงานวิชาการดังกล่าวแก่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป