ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
เขมชาติ เทพไชย

รายละเอียด
       ปีที่พิมพ์  2542
       ขนาด 18.7x 25.7 ซ.ม.
       จำนวนหน้า 113 หน้า

 เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองสุพรรณบุรีนั้น นักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจศึกษาค้นคว้ากันมานาน และเป็นที่ยอมรับกันว่าเมืองสุพรรณบุรี ได้เริ่มต้นการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่ แล้วพัฒนามาเป็นรัฐแรกเริ่มในสมัยทวารวดี โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทอง จนเมื่อเมืองอู่ทองเสื่อมสลายลงในราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 ดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไม่ร้างราผู้คนไปแต่อย่างใด หากได้ปรากฏร่องรอยชุมชนโบราณและศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลศิลปกรรมของเขมร หลายแห่ง ที่สำคัญคือ เนินทางพระ ในเขตอำเภอสามชุก ซึ่งได้พบศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบมหายาน  จนกระทั่งในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 จึงได้ปรากฏชื่อรัฐอิสระในนาม "สุพรรณภูมิ"  ขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณที่เป็นตัวจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน 

   จากการศึกษาร่องรอยจากภาพถ่ายทางอากาศบริเวณตัวจังหวัดสุพรรณบุรีใน ปัจจุบัน  ปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่มีคูน้ำและกำแพงเมืองล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้าอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีให้เห็นอย่างชัดเจน ซ้อนทับอยู่บนเมืองรุ่นแรก ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่าเมืองรุ่นแรกนี้เองที่รู้จักกันในนาม สุพรรณภูมิ ซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยกับสุโขทัย เมืองนี้ดำรงฐานะเป็นเมืองอิสระจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราชแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอ้ายพระยาพระราชโอรสพระองค์แรกมาครองเมืองสุพรรณภูมิ เมืองนี้จึงมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยา เชื่อว่าในสมัยนี้เองที่เมืองนี้ถูกลดขนาดลงเหลือเพียงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ สุพรรณบุรี และเมื่อกรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับพม่า เมืองนี้ก็มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกพม่าด้วย จนในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงได้โปรดฯ ให้รื้อกำแพงเมืองนี้ลงเสียเพื่อป้องกันไม่ให้พม่ายึดเป็นฐานตีกรุงศรี อยุธยาได้

สถานที่จำหน่าย: ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว
   สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดสำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี, ห้องสมุดสำนักโบราณคดี กรุงเทพฯ , หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ฯลฯ