ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โบราณคดีเมืองอู่ทอง

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, วสันต์ เทพสุริยานนท์
ราคา : Price: 
140

รายละเอียด
   ปีที่พิมพ์  2545
   ขนาด 20.7x 29.0 ซ.ม.
   จำนวนหน้า 155 หน้า
   กระดาษอาร์ตมัน
   ภาพประกอบ 4 ส
 

 เมืองอู่ทองเป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดีที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาค กลางของประเทศไทย จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า พื้นที่โดยรอบเมืองโบราณแห่งนี้ปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว 3,000 ปีมาแล้ว มีพัฒนาการสืบเนื่องสู่ยุคอินโด-โรมันในฐานะเมืองท่าในการติดต่อค้าขาย ระหว่างดินแดนฝั่งตะวันตกทางอินเดียและจีนทางฝั่งตะวันออก จนชุมชนได้พัฒนาขึ้นเป็นรัฐระยะแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในสมัยทวารวดีซึ่ง ปรากฏหลักฐานเป็นชุมชนที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีร่องรอยศาสนสถานทั้งพุทธและพราหมณ์ ตลอดจนศิลปสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีเป็นจำนวนมาก เมืองโบราณแห่งนี้คงเสื่อมลงในราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แล้วจึงมาปรากฏร่องรอยผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งในสมัยอยุธยาราว พุทธศตวรรษที่ 19 - 22   

   หนังสือโบราณคดีเมืองอู่ทองเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลด้านโบราณคดีเกี่ยวกับ เมืองแห่งนี้ไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนเอกสารการศึกษาเมืองอู่ทองที่ผ่านมาทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาของเมืองอู่ทองก่อนพุทธศตวรรษที่ 12, ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 (สมัยทวารวดี) และหลังพุทธศตวรรษที่ 16 ข้อมูลการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังมีรายละเอียดโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบจากเมืองด้ว

สถานที่จำหน่าย
กรุงเทพฯ: ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี
ต่างจังหวัด: สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ นครปฐม, อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี