ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผลการดำเนินงานทางโบราณคดีกำแพงเมืองสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
วสันต์ เทพสุริยานนท์
ราคา : Price: 
100

รายละเอียด
       ปีที่พิมพ์  2545
       ขนาด 20.7x 29.0 ซ.ม.
       จำนวนหน้า 74 หน้า
       กระดาษอาร์ตมัน

   เมืองโบราณสุพรรณบุรีที่ปรากฏร่องรอยให้เห็น จากภาพถ่ายทางอากาศเป็นเมืองที่มีคูน้ำและกำแพงเมืองล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า อยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีนั้น  เชื่อกันว่าแต่เดิมมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ เรียกขานกันในนาม "สุพรรณภูมิ" มีฐานะเป็นเมืองอิสระร่วมสมัยกับสุโขทัย ต่อมาเมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว เมืองนี้จึงถูกลดความสำคัญลงเป็นเพียงเมืองลูกหลวง ขนาดของเมืองก็ถูกลดลงเหลืออยู่เพียงทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ โดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของเมืองดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ใน ปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องราวของเมืองนี้ส่วนใหญ่ปรากฏหลักฐานในเอกสารทาง ประวัติศาสตร์และจารึกต่างๆ จึงยังคงมีประเด็นปัญหาทางวิชาการหลายประการที่ยังคลุมเครือไม่กระจ่างชัด เช่น อายุสมัยการสร้างตัวเมือง กำแพงเมืองเป็นเชิงเทินปักเสาระเนียดหรือก่อด้วยอิฐ ฯลฯ เพื่อเป็นศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเพิ่มเติมและอาจคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี จึงได้ทำการขุดค้นศึกษาโครงสร้างและชั้นดินบริเวณกำแพงเมือง รวมทั้งบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วย หนังสือเล่มนี้ได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองสุพรรณภูมิหรือ สุพรรณบุรี และให้รายละเอียดข้อมูลจากการขุดค้นกำแพงเมืองสุพรรณบุรีและวัดพระศรีรัตนม หาธาตุที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของเมืองนี้

สถานที่จำหน่าย
กรุงเทพฯ: ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี
ต่างจังหวัด: สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ นครปฐม, อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี