ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สรรพวิธีจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
บูรชัย ศิริมหาสาคร, พัดชา กวางทอง
Call#: 
658.4092 บ732ส
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
อธิบาย : Description: 
ศาสตร์และศิลป์ทางการเป็นผู้นำ ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆ
ISBN: 
978-611-508-029-8
ราคา : Price: 
220 บาท