ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดตรัง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯตรัง ร่วมบันทึกภาพ
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"พระปิยมหาราชสถิต ตรัง" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ จังหวัดตรัง
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๔๕ น.