ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดในพื้นที่ภาคใต้ ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพระสังฆาธิการ

 

วันเวลาที่จัดกิจกรรม วันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
สถานที่จัดกิจกรรม วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
กิจกรรมที่จัด จัดประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดในพื้นที่ภาคใต้ ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพระสังฆาธิการ ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา และสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช 
ผลลัพธ์ 
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๑๔๗ รูป/คน
๒. พระและฆราวาสมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาโบราณสถานและร่วมกันรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของวัด
และของชาติ