ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ประวัติและบทบาทหน้าที่

 

ประวัติและองค์กร

 

  พ.ศ.๒๕๓๔ กรมศิลปากรมีนโยบายขยายงานออกสู่ภูมิภาค 
  ๕ ก.ย.๓๕ เปิดสำนักงานที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดตรัง ชื่อ “หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่ ๔ จังหวัดตรัง”
 ๗ พ.ค.๓๖ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้นาม “หอจดหมายเหตุ แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง”
 ๒๓ ส.ค.๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร 
 ๕ ส.ค. ๓๙ การก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยเปิดใช้เป็นที่ทำการได้
 พ.ค. ๔๓ มีถนนผ่านหน้าอาคารสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ 
 ก.ย.๕๐ เปิดบริการห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

 

สำนักศิลปากรที่  ๑๕  ภูเก็ต

                   สำนักงานตั้งอยู่  ณ  จังหวัดภูเก็ต  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ๕  จังหวัด  คือ  ภูเก็ต ระนอง พังงา  กระบี่ และตรัง  มีหน่วยงานในความดูแลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ภูเก็ต  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตรัง  หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต  หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตรัง

 


งานจดหมายเหตุแห่งชาติ ในเขตจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
๑. รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา ให้บริการเอกสารสำคัญของชาติและของท้องถิ่น
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนา และเผยแพร่เอกสารสำคัญของชาติและของท้องถิ่น
๓. บันทึกเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่น
๔. รวบรวม แสวงหา และสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในภารกิจที่ ๑ ที่เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสาร เป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา ๒๖
๓. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
ส่วนที่ ๗ การทำลาย ข้อ ๔๖
 

 

 

 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

๑. นิทรรศการเมืองตรัง 
นิทรรศการถาวรตามแนวคิด “ ๑๕ นาที รู้เรื่องเมืองตรัง ทั้งฝรั่งและไทย”
    - บริการนำชม
    - กิจกรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าชมเป็นคณะ

                       นิทรรศการเมืองตรัง “ ๑๕ นาที รู้เรื่องเมืองตรัง ทั้งฝรั่งและไทย”
ท่านจะได้พบกับ...
      คำขวัญจังหวัดตรัง- Slogan of Trang Province
      สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม – Geographical and environmental feathers
      พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ – The Historical Development of Trang Province
      ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น – Local Wisdom and Technology
      เอกลักษณ์เมืองตรัง – Unique Features
      มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม – Natural and Cultural Heritage
      บุคคลสำคัญ – Renowned Person

 

๒. ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ 
ต้นแบบและตำนาน ...ลูกชาวบ้านจากเมืองตรัง ที่ก้าวไปถึงจุดสูงสุดบนถนนการเมือง
   - บริการนำชม