ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ในจังหวัดภูเก็ต ณ โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม บ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโบราณสถานและอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณพื้นที่โบราณสถานซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต พิพิธภัณสถานแห่งชาติ ถลาง ผู้เข้าร่วมโครงการ และชาวบ้าน บ้านท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบ ตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญ และร่วมรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป