ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๒๗๔ หมู่ที่ ๑๗ ถนนพิมาย-ชุมพวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๕๑๘ 

โทรสาร ๐๔๔-๔๗๑๕๑๘ 

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)