ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อบรมทบทวนการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา จัดอบรมทบทวนการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

วิทยากรโดย นางสาวจำลอง แจ่มนาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร