ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา มอบโบราณวัตถุจำลองให้กับ อบต.พลสงคราม

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา มอบโบราณวัตถุจำลอง จำนวน ๓ องค์ ได้แก่

พระไภษัชยคุรุ , พระสุริยะไวโรจนะ , พระจันทรไวโรจนะ

ให้กับ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา