ปรับขนาดอักษร

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศให้เอกชนประมูลจัดเก็บผลผลิตจากต้นตาลในเขตโบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา(อุโมงค์ต้นตาล)

File size 319.83 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศให้เอกชนประมูลจัดเก็บผลผลิตจากต้นตาลในเขตโบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา(อุโมงค์ต้นตาล)