ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่

 

ครงการส่งคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่

ตามนโยบายกำกับและดูแลองค์กรที่ดีของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ระหว่างวันพุธที่ ๑๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา