ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจเชิงปฏิบัติการ

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบังคับต่าง ๆ และสามารถพัฒนายกระดับคุณธรรมจริยธรรมในตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงามในภาพรวมและทำให้ภาพลักษณ์ของ กรมศิลปากรเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าแก่งานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ริเริ่มจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ วัดอัมพวันถาวร ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร(นายบวรเวท รุ่งรุจี) เดินทางไปร่วมกิจกรรมและตรวจเยี่ยมโครงการ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน ๓๐ คน อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมต่อยอดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๒ ครั้ง โดยใช้ชื่อ“โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน” ลักษณะเป็นการฟังบรรยายธรรมะ ทำบุญเลี้ยงพระ และทอดผ้าป่าการกุศล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี