ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

โครงการ                   ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

ลักษณะโครงการ        ฟังบรรยายธรรมะ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

หลักการและเหตุผล     เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา จึงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในสังกัด ได้นำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต โดยจะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในระหว่างวันที่ ๓-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนในประเทศให้มีสำนึกในคุณธรรม และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี สติปัญญา และมีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี อีกทั้งสามารถดำเนิน ชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล สามารถใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และประกอบกิจการ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนต่อไป


ไฟล์แนบ ขนาด
kamhndkaaraelaaibsmakhrekhaarwmptibatithrrm.doc 0.05 MB