ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ

 

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด

โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ

โดย สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดบุรีรัมย์