ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรระบบปฏิบัติการ,ฐานข้อมูลและระบบ e-Service.

 

กรมศิลปากรจัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบปฏิบัติการ,ฐานข้อมูลและระบบ e-Service.

ในวันที่ ๑๓,๑๔ และ ๑๖ ธันาวาคม ๒๕๕๔

โดยเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ได้เข้าร่วมอบรมในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔