ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สิมวัดคอนสวรรค์

โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สิมวัดคอนสวรรค์ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ทาของโครงการ          สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ ดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สิมวัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓  งวดที่ตั้งโบราณสถานสิมวัดคอนสวรรค์           ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานอยู่ที่ตำแหน่งพิกัดเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา ๕๖ ลิปดา ๓๐ฟิลิปดา เหนือ    และเส้นแวงที่ ๑๐๒ องศา ๑๙ ลิปดา ๒๐ ฟิลิปดา ตะวันออก    ตามแผนที่ทหารลำดับชุด L ๗๐๑๗   ๕๔๔๐I   มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ พิมพ์ครั้งที่ ๑- RTST
การเดินทางเข้าสู่โบราณสถาน           สามารถเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา – ขอนแก่น มาตามทางหลวงหมายเลข ๒ ช่วงกิโลเมตรที่ ๒๓๒ จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าอำเภอบัวใหญ่ ตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ วิ่งมา ๔๘ กิโลเมตร ก่อนเข้าจังหวัดชัยภูมิ จะมีทางแยกขวามือเข้าอำเภอคอนสวรรค์ ตามทางหลวงหมายเลข ๒๕๐๔ ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอคอนสวรรค์จะมีทางแยกเข้าวัดคอนสวรรค์ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ก็จะถึงโบราณสถานสิมวัดคอนสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ    

 
 สภาพทั่วไป
          สภาพโดยทั่วไปของสิมวัดคอนสวรรค์หลังนี้ก่อนบูรณะมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ตัวอาคารมีการทรุดตัวเอียง หลังคาที่มุงด้วยสังกะสีผุมีรอยรั่วซึมและทรุดตัว โครงหลังคาไม้มีปลวกขึ้นไปทำลายเกิดความเสียหายค่อนข้างมาก พื้นภายในเป็นพื้นคอนกรีต ฝาไม้ที่เป็นผนังอุโบสถโดยรวมมีสภาพค่อนข้างดีมีบางส่วนเสียหายบ้างเล็กน้อย ฐานสิมไม้พบหลักฐานเอวขันไม้แกะสลักลวดลายชัดเจน แต่เหลือหลักฐานไม่มากนัก พื้นเป็นดินผสมกรวดอัดแน่น มีบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ตัวบันไดเป็นดินอัดแน่นแล้วฉาบด้วยปูนหมัก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป   ตัวอาคารมีส่วนขยายหลังคาออกทั้ง ๔ ด้านโดยรอบ   มีเสารอบนอก ๑๔ ต้น สภาพเสียหายเกือบหมด พื้นรอบนอกเป็นดินธรรมชาติ มีระดับต่ำกว่าพื้นโดยรวมประมาณ ๐.๕๐ เมตร
สถาปัตยกรรม
          สิมวัดคอนสวรรค์ เป็นสิมไม้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี ผนังเป็นผนังไม้ ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่างด้านละ ๒ ช่อง   พื้นภายในเป็นพื้นปูนขัดมัน ส่วนขยายอาคารรอบนอกกว้างประมาณ ๑ เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสี โดยรอบอุโบสถถัดออกไปประมาณ ๑ เมตร ปรากฏตำแหน่งใบเสมา                                
          นอกจากอุโบสถเก่าแล้วภายในวัดยังมีอาคารเก็บรักษาพระพุทธรูปและใบเสมาศิลปะทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ และมีอาคารเก็บใบเสมาอีก ๑ หลัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก